digitale processiegids 2024

Onze jeugd brengt in deze tijden van oorlog de boodschap ‘Hoop doet leven’. De vredesvlag begeleidt hen.

De Belleman kondigt onze processie aan en vraagt aandacht en ingetogenheid.

De Thebaanse trompetten, de groep “Intrada”uit Brugge, doen het plechtig.

De Blauwvoetvendeliers uit Lendelede zwaaien met veel zwier.

2.1. Sint Elooi brengt het geloof

Sint-Elooi is niet alleen de naam van een gehucht in Voormezele, maar ook de naam van een Franse goudsmid die zich richtte op de kerstening van de Vlamingen, de friezen en van barbaarse stammen langs onze kusten.

2.2. Heer Isaac en Vrouw van de heerlijkheid “Formesela” en hun gevolg

In 1068 stichtte Isaac, Heer van Voormezele, een gemeenschap (college) van wereldlijke kanunniken. De abdij werd opgetrokken ten noorden van de parochiekerk.

2.3. Het leven in de abdij volgens Jan van Waasten (1100)

De abdij van Voormezele was een van de vele abdijen die onze streek rijk was. De abdij had in de zeer ruime regio heel wat bezittingen en bovendien had zij recht op heel wat tienden
( = kerkelijke belastingen op landbouwproducten). In 1102 bevestigde de Gregoriaanse bisschop van Terwaan (Thérouanne, Noord-Frankrijk), Jan van Waasten, het kapittel van Voormezele in zijn bezittingen. Even voordien legde hij de kanunniken de regels van Sint-Augustinus op.
In de processie zien we bisschop Jan van Waasten omringd door zijn Mountches die de abdij omvormt tot een Augustijnerabdij.

2.4. Zalige Karel de Goede, weldoener van de abdij (1119)

Karel de Goede, graaf van Vlaanderen, gaf aan de abdij een heel stuk woest land, genoemd Sadalt (ter hoogte van het huidig gehucht Sint-Elooi).De kanunniken bebouwden deze wildernis en maakten er vruchtbaar land van. Zij lieten er een kapel bouwen ter ere van Sint-Elooi.

In welk jaar prior Isaac de Relikwie van het Heilig Bloed te Rome bekomen heeft, is niet meer te achterhalen. Maar de jaarboeken van Ieper zeggen het volgende: ’Het Heilig Bloed onzes Heeren, van Rome naar Ieper overgebracht door den abt Isaac, wierd op 29 juni 1152 stoetsgewijze van deze stad naar de Abdij van Voormezele overgedragen, alwaar sedert dien tijd hetzelve vereerd is geweest tot nu toe gedurende de achtdaagsche kerkplechtigheid van Heilig Sacramentsfeest.’

2.6. De beeldenstorm te Voormezele (1566)

De kloostergebouwen, vooral daterend van de 13de eeuw, werden verwoest. In de annalen staat er op 15 augustus 1566: ‘Benevens andere verwoestingen van de proostdij werd in ons klooster vernield het tabernakel, beelden, schilderijen en orgel. Ze verbrijzelden de altaren, zij sloegen deuren en vensters aan stukken. De kanunniken waren met hun kostbare H.Bloedrelikwie naar hun refuge binnen Ieper gevlucht.

2.7. Vernieling van de abdij tijdens de Franse revolutie (1794)

In 1789 barstte de Franse revolutie uit, die het ancien régime met zijn klassevoorrechten wegveegde, de koning in Parijs terechtstelde en de Kerk vervolgde. De Franse legers versloegen de Oostenrijkers in ons land definitief in 1794. De Franse soldaten trokken plunderend rond naar kerken en kloosters. Kerken werden gesloten en religieuze genootschappen opgeheven. Ook de Augustijnerabdij van Voormezele viel ten prooi.
Sedert 1952 (800 jaar Heilig Bloedrelikwie te Voormezele, jubeljaar) verzorgt het gehucht Sint-Elooi de praalwagen. Dit jaar met een volledig nieuwe groep en een volledig vernieuwde praalwagen.

2.8. Heilig Bloedrelikwie in bewaring bij Roesbrugge Dames te Ieper

Uit de annalen: De abdij bestond tot het jaar 1794, wanneer zij met de parochiekerk en het kasteel op de 10de mei in de as werd gelegd door de Franse republikeinen. Zij staken ook het vuur in de woningen van de dorpsplaats, in de hofsteden en in de huizen staande op het gehucht Sint-Elooi. De relikwie werd toen bewaard in de kloosterkerk van de Roesbrugge – Dames in Ieper.

2.9. Redding van het Relikwie gedurende de Eerste Wereldoorlog (1915–1920)

De Ierse redemptorist-aalmoezenier Father Keam ging op 12 februari 1915 naar de pastorie. Hij nam er de relikwie weg die onder de trap was ingemetseld. De reliek werd via Dikkebus en Reningelst, ver weg in Frankrijk tot in Lourdes gebracht, om op 6 juni 1920 terug in Voormezele te belanden.

2.10. Ypres Surrey Pipes & Drums

3.1. Offer van Abraham en Isaac

God vraagt Abraham om zijn enige zoon te offeren.

3.2. Offer van Melchisedech

Hij brengt Abraham brood en wijn.

3.3. Vlucht uit Egypte

Mozes vraagt het bloed van een lam op de deuren te smeren.

3.4. Joods Paasmaal

3.5. Het laatste avondmaal

3.6. De doodstrijd van Jezus

3.7. De veroordeling van Christus door Pilatus op aangeven van de hogepriesters

3.8. De kruisdraging

3.9. Passiegroep

Maria, Johannes en Maria Magdalena met de wenende vrouwen volgens Jezus op de voet.

4.1. Eer aan Onze-Lieve-Vrouw, patrones van onze parochie

4.2. Offerende Liefde: “de Pelikaan”

Hulde aan het kruis.

4.3. Relikwie van het Heilig Kruis

4.4. Confréries

“OLV Ter Potterie” uit Brugge

4.5. Baldakijn met onze HEILIG BLOED relikwie

Kerkelijke overheden en priesters

4.6. Burgerlijke overheden en bedevaarders

4.7. Kleurrijke vlaggen van de lokale verenigingen

4.8. Koninklijke Harmonie “De Vijverzonen” uit Dikkebus